top of page

I ÜLDSÄTTED

1. Mittetulundusühing "Eesti Moekunstnike Ühendus", lühendatult EMÜ, on Eesti kutseliste moekunstnike moodustatud loominguline ühendus. EMÜ on Eesti Kunstnike Liidu moesektori õigusjärglane.

1.1.Mittetulundusühing Eesti Moekunstnike Ühenduse inglisekeelne nimi on Estonian Fashion Designers Association.

1.2.Mittetulundusühingu Eesti Moekunstnike Ühendus (edaspidi Ühing) on professionaalseid moekunstiga tegelevaid kunstnikke ja kunstiteadlasi ühendav vabatahtlik ja poliitiliselt sõltumatu loominguline ühendus.

1.3.Ühing on eraõiguslik juriidiline isik oma pangaarve ja sümboolikaga, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis  kehtivatest seadustest, oma põhikirjast ja juhtorganite otsustest.

1.4.EMÜ asustati 26.aprillil 1993 Tallinnas. EMÜ juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, EMÜ üldkogu ja juhatuse ning Eesti Kunstnike Liidu eestseisuse otsustest.
Eesti Moekunstnike Ühendus registreeriti  mittetulundusühinguna 1995 registreerimisnumbriga 01822359 ja kustutati 1.septembril 1997 Ettevõtete, Asutuste ja Organisatsioonide Registri Keskuse poolt aastaaruannete puudumise pärast. EMÜ eelmine juhatus (Liivia Leškin, Vilve Unt) tegi 2000.a. EMÜ koosolekul ettepaneku jätkata ühingu tööd seltsinguna. EMÜ registreeriti uuesti mittetulundusühinguna  registreerimisnumbriga  80329547 

2011.a uue juhatuse algatusel (Anu Hint, Anne Metsis,Thea Pilvet).

1.5. Ühingu majandustegevsest laekuvat tulu kasutatakse Ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Ühing ei jaota kasumit oma liikmete vahel.

 

2.Ühingu asukoht

2.1.Ühingu tegevuspiirkonnaks on Eesti Vabariik

2.2.Ühingu aadress on Vabaduse väljak 6, 10146 Tallinn.

 

3.Ühingu organid

3.1.Ühingu kõrgemaks organiks on liikmete koosolek.

3.2.Ühingu igapäevast tegevust korraldab Ühingu juhatus

 

II ÜHINGU EESMÄRGID

 

4.Ühingu eesmärkideks on:

4.1.Eestis kujunenud moekunsti traditsioonide põlistamine ja edasiarndamine;

4.2.Ühingu liikmete loomingulise tegevuse toetamine;

4.3.Ühingusse kuuluvate kunstnike ja kunstiteadlaste loomevabaduse kaitsmine;

4.4.ettepanekute tegemine moekunstnike huve kaitsvate õigusaktide eelnõude väljatöötamiseks ja osalemine nimetatud õigusaktide eelnõude ettevalmistamisel;

4.5.moekunsti alase hariduse arendamine ja konsultatsioonide andmine;

4.6.erialase kunstõpetuse ja enesetäiendamise korraldamine;

4.7.Eesti moekunsti tutvustamine nii kodu- kui välismaal;

4.8.huvialaringide ja suvekursuste korraldamine;

4.9.näituste ja näitusmüükide korraldamine;

4.10.metoodiliste materjalide koostamine, kirjastamine ja levitamine;

4.11.koostöö teiste kunstnike rühmitustega Eesti Vabariigis ja välisriikides;

4.12.moeknstiga seotud informatsiooni kogumine ja valdamine;

4.13.muu tegevus oma liikmete loomingulise ja eluvaldkondlike ühisuvide tagamiseks

 

III ÜHINGU PÄDEVUS

 

5.Ühingul on õigus:

5.1.omada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda vastavaid kohustusi, olla hagejaks või kostjaks kohtus;

5.2.astuda lepingulistesse suhetesse Eesti Vabariigi ning välisriikide juriidiliste ja füüsiliste isikutega, arendada nendega koostöö sidemeid, olla rahvusvaheliste organisatsioonide liige;

5.3.asutada juriidilisi isikuid vastavalt oma põhikirjalistele eesmärkidele. Ühing ei tohi olla täisühingu osanik ega usaldusühingu täisosanik ega juhtida täis- või usaldusühingut;

5.4.omandada, rentida ja võõrandada põhikirjaliseks tegevuseks vajalikku kinnis- ja vallasvara.

IV LIIKMELISUS

6.Ühingu liikmeteks võivad olla oma loomingulisust võimekust praktikas tõestanud kutselised kunstnikud ja kunstiteadlased, kes oma tegevusega toetavad ühingu põhikirjalisi eesmärke.

7.Ühingu auliikmed

7.1. Eesti kunsti ja ühingu ees erilisi teeneid omavatele füüsilistele isikutele võib üldkoosolek omistada Ühingu auliikme nimetuse.

7.2.Ühingu auliikmel puudub õigus algatada üldkoosolku kokkukutsumist (st.hääleõigus üldkoosolekul ning olla valitud Ühingu organitesse.Kui auliikme nimetus omistatakse Ühingu liikmele siis käesolevas lõigus sätestatud piirangud tema kohta ei kehti.

7.3.Auliige on vabastatud liikmemaksust.

8.Ühingu liikmeks vastuvõtmise kord

8.1.Liikmestaatuse taotlemiseks esitab põhikirja nõuetele vastav isik avalduse.

8.2.Liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine toimub üldkoosoleku otsusega.

8.3.Üldkoosolek kehtestab protseduuri liikmete vastuvõtmiseks ja ja väljaarvamiseks.

8.4.Üldkoosolek kehtestab auliikme statuudi.

8.5.Liikmeksastuja vastavus käesoleva põhikirja punktis 6 esitatud kriteeriumidele määratakse kindlaks juhatuse eksperthinnanguga.

9.Liikmelisuse mitteüleantavus

9.1.Liikmelisust ühingus ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda (välja arvatud põhikirja p.-s 16.2. näidatud) ega pärandata. Füüsilsest isikust liikme surma või juriidilise isiku lõppemise puhul tema liikmelisus Ühingus lõpeb.

10.Liikme väljaarvamine ühingust

10.1.Liige arvatakse välja üldkoosolku otsusega.

10.2.Liikme Ühingust väljaarvamise aluseks on:

10.2.1.Ühingu põhikirja või juhtorganite otsuste süüline ja järjepidev mittetäitmine vähemalt kuue kuu jooksul;

10.2.2.Ühingu või ühingu liikmete huvide oluline kahjustamine võiau teotamine, samuti teod, mis on vastuolus heade kommete või põhiseadusliku korraga;

10.2.3.üldkoosoleku poolt kehtestatud liikmemaksu mittetasumine ilma mõjuva põhjuseta vähemalt kahe aasta jooksul;

10.2.4.Liikmesorganisatsionide puhul - likvideerimine või Ühingu põhikirjalisi eesmärke toetava tegevuse puudumine kahe aasta jooksul;

10.2.5.liikme avaldus ühingust väljaastumiseks.

11.Vastutuse välistamine

Ühing ei vastuta oma liikmete kohustuste eest ja Ühingu liikmed ei vastuta Ühingu kohustuste eest.

12.Liikmete õigused

Ühingu liikmel on õigus:

12.1.osaleda Ühingu liikmete üldkooslekul, valida ja olla valitud Ühingu juht- ja tööorganitesse;

12.2.algatada üldkoosoleku kokkukutsumise menetlus põhikirjas sätestatud korras;

12.3.teha ettepanekuid ühingu põhikirja muutmiseks;

12.4.algatada programme ja projekte ühingu põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks;

12.5.esitada juhatusele või üldkoosolekule ettepanekuid Ühingu töö kohta ja kaebusi Ühingu juhtorganite tegevuse koht. Ettepanekud ja kaebused üldkoosolekule peavad olema esitatud vähemalt üks nädal enne üldkoosolekut;

12.6.saada teavet Ühingu ja tema organite tegevuse ja vastuvõetud otsuste kohta, tutvuda Ühingu asukohas Ühingu tegevust kajastavate dokumentidega ja Ühingu kirjavahetusega, välja arvatud info mis võib kahjustada ühingu koostööpartnerite või konkursil osalejate majanduslikke või muid tähelepanuväärseid huvisid;

12.7.osaleda Ühingu organiseeritud üritustel;

12.8.lahkuda Ühingust või peatada oma liikmelisus tema poolt soovitud ajaks.

13.Liikmete kohustused

Ühingu liige on kohustatud:

13.1.järgima Ühingu põhikirja sätteid ja juhtorganite otsuseid;

13.2.tasuma üldkoosoleku poolt kehtestatud liikmemaksu;

13.3.suhetes teiste Ühingu liikmetega juhinduda headest tavadest ja kollegiaalsuse põhimõtetest;

13.4.informeerima Ühingut oma kontaktandmete muutumisest.

14.Liikmete vastutus

14.1.Ühingu liige vastutatb endale vabatahtlikult võetud kohustuste mittetäitmise tõttu ühingule süüliselt tekitatud kahju eest.

15.Liikmekaart

15.1.Füüsilisest isikust liimetele ja auliikmetele annab Ühing välja liikmekaardi.

V ÜHINGU JUHTIMINE

16. Üldkoosolek

16.1.Ühingu kõrgemaks organiks on Ühingu liikmete üldkoosolek, millel võivad osaleda kõik Ühingu liikmed.

16.2.Ühingu liige võib volitada kirjalikult teist ühingu liiget ennast üldkoosolekul esindama. Igal Ühingu liikmel on üks hääl.

17.Üldkoosoleku pädevus

Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

17.1.Ühingu põhikirja muutmine;

17.2.Ühingu tegevuse eesmärkide muutmine;

17.3.Ühingu juhatuse tegevusaruande ja aasta majandusaruande ärakuulamine ja nende kinnitamine;

17.4. Ühingu eelarve kinnitamine;

17.5.Ühingu tegevusprogrammide kinnitamine;

17.6. revisjonikomisjoni järelduste ärakuulamine;

17.7.Ühingu juhatuse ja juhatuse esimehe valimine, kusjuures juhatus peab olema paarituarvuline ja vähemalt kome liikmeline;

17.8.revisjonikomisjoni valimine;

17.9.otsuste vastuvõtmine kõigis Ühingu tegevust puudutavates küsimustes;

17.10.resolutsioonide ja pöördumiste vastuvõtmine kõigis siseriiklikes ja rahvusvahelistes küsimustes, mis seonduvad ühingu huvidega;

17.11kinnisvaratehingute tegemise otsustamine, muu varaga läbiviidavate tehingute tegemise korra kinnitamine;

17.12.juhatuseliikmetega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles lepingus või nõudes esindaja määramine. Küsimuse otsustamisel ei osale huvitatud isik;

17.13.Ühingu liikmete liikmemaksu suuruse kehtestamine;

17.14.vajadusel aukohtu liikmete valimine ja aukohtu reglemendi kinnitamine;

17.15.Ühingu astumine Eesti Vabariigis tegutseva või rahvusvahelise organisatsiooni liikmeks;

17.16.Ühingu lõpetamise, jagunemise ja teise mittetulundusühinguga liitumise otsustamine.

18.Üldkoosoleku kokkukutsumine

18.1.Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord aastas.

18.2.Vajadusel võivad vähemalt 1/10 ühingu liikmetest üldkoosoleku kokku kutsuda ja määrata selle päevakorra oma algatusel.

18.3.Üldkoosoleku kokkukutsumisest ja selle päevakorrast tuleb kõigile Ühingu liikmetele kirjalikult vähemalt 10 päeva ette teatada.

18.4.Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb isiklikult või oma volitatud esindajate kaudu üle poole Ühingu liikmetest

18.5.Kui üldkoosolek pole otsustusvõimeline, siis kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku, mis on pädev otsuseid vastu võtma sõltumata osavõtjate või esindatud liikmete arvust tingimusel, et neid on vähemalt kolm.

19.Üldkoosoleku otsus

19.1.Üldkoosolek on õigustatud vastu võtma otsuseid vaid nendes küsimustes , mis on eelnevalt üldkoosolekut kokku kutsudes kirjaliku päevakorraga liikmetele teatavaks tehtud.

19.2.Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest.

19.3.Otsus Ühingu lõpetamiseks, jagunemiseks või liitumiseks teise mittetulundusühinguga on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle kahe kolmandiku (2/3) üldkoosolekul osaleniud või esindatud liikmetest.

19.4.Ühingu tegevuse eesmärkide muutmiseks on vajalik kõigi Ühingu liikmete nõusolek. Üldkoosolekul mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

19.5.Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik Ühingu liikmed.

VASTUVÕTT

EMÜ liikmeks vastuvõttuks tuleb esitada:
- avaldus
- soovitused kolmelt EMÜ liikmelt
- ülevaade tehtud töödest

EMÜ liikmemaks on 10 eur aastas.

bottom of page